דחיית מועד הגשה

                                                                     מכרז מס' 1875/2021
                                                                     ביצוע קו ביוב מאסף 
                                                                             בעמנואל


1. ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להודיע על דחיית מועד הגשת ההצעות,
    במכרז שבנדון, למועד 11.10.2021 .

2. לעניין תנאי סף 4א' על הקבלן המשתתף במכרז להיות רשום בפנקס רישום הקבלנים:
    סיווג ראשי 200 ג'1 ו - 260 ב'2.

3. מועד אחרון לבקשת הבהרות לא יאוחר מ-3.10.2021 .

4. תוקף הערבות האמור בסעיף 4ב' בתנאי הסף של המכרז היה עד ליום 3.1.2022 – ללא שינוי.

5. לגבי יתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.


6. לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן