עדכון ודחיית מועדים


                                                           מכרז מס' 1797/2020
                              עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים – מתחמים א' ו-ב'
                                                   בישוב ערערה בנגב - שכונה 101. ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להודיע על דחיית מועד הגשת ההצעות, במכרז שבנדון, למועד 13.5.2020 .
2. תוקף הערבות האמור בסעיף 4.2 בתנאי סף של המכרז יהיה עד ליום 13.8.2020 .
3. נא תשומת ליבכם לשינוי שפורסם באתר האינטרנט של החברה לגבי ביטול הנחה/תוספת למבנה 3 בכתב הכמויות.
4. לגבי יתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי. 

5. לגבי יתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

6. לצפייה במודעה בשפה ערבית לחץ כאן

7. להורדת חוברת המכרז לחץ כאן

8. לצפייה לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ כאן