עבודות ההשלמה שייכות לחלק השלישי של ביצוע הפרוייקט. עבודות אלו כוללות עבודות השלמה הנדרשות ע"י הרשות המקומית כתנאי לקבלת הפרוייקט לאחזקתה וזאת בעיקר על רקע הניסיון המצטבר מתחזוקת האתר במהלך שנות השימוש הראשונות. לדוגמא : סלילת אספלט שכבה שניה או תגבור תחנת סניקה של מערכת הביוב.

כמוכן עבודות אלו יכללו עבודות ייחודיות לפרוייקט, דוגמאות לעבודות אלו : עבודות פיסול, מזרקות, טיילת וכיוצ"ב.