מכרז מס' 1881/2021 

                                                                            פיתוח שלב א'
                                                                                
בטירה 

                                                                                                

1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

2.  פרטים, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל  במשרדי "ערים" מחוז מרכז  בטל: 02-5380302, החל מ-19.10.2021

     יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה
     הכולל מילוי של פרטי המציע. את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים
     של החברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).

3.  תקופת הביצוע המשוערת 24  (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.  תנאי סף

     4.1  על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969, ומסווג
            לביצוע עבודות הנדסה בנאיות 
באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
            (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד - 1984.
            
קבלן רשום בענף: 200 ג' היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר הכספי המאושר לו
            מטעם רשם הקבלנים.
 
    4.2  צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

     4.3  המציע הינו עוסק מורשה.               
     4.4  המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב - 5 השנים האחרונות.

5.  סיור קבלנים ייערך בתאריך כא' חשון תשפ"ב  27.10.2021 בשעה 11:00מקום מפגש 
     בכניסה לשוק העירוני, טירה.
     
מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום  2.11.2021,
     בשעה  
15:00הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il.
     המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל 
הנדסה ומהנדס "ערים".
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל ומהנדס החברה
     בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר 
שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

6.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי
     ההנחה בשיעור קבוע ואחיד 
שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים
     באומדן הנ"ל.
7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך ו' כסלו תשפ"ב  10.11.2021 בשעה 13:00 במשרדי חברת "ערים" 

     ברח' יפו 169 ירושלים(בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות). על המציעים לקחת 
     בחשבון עיכובים בכניסה לעיר עקב שינוי הסדרי תנועה וחסימת כבישים.
8.  תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה
9.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10. לצפייה במודעה בשפה ערבית -   לחץ כאן
11 להורדת חוברת המכרז והתוכניות -  לחץ כאן