נושא:

שדות חובה מסומנים ב*

1.  הורדת מסמכי מכרז פומביים מהאתר תתאפשר רק לאחר רישום המשתמש במסך המיועד לכך. המשתמש מתחייב למלא את פרטיו בצורה מדויקת.
     מילוי שדות "החובה" בהליך הרישום למכרז מהווה תנאי הכרחי לשימוש בשירותים האמורים וזאת, בין השאר, בכדי לקבל עדכונים על המשך הליכי המכרז. החברה
     לא תהא אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק, תקלה, אובדן, הוצאה, תשלום שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או שבהם נשא המשתמש, בשל כל משגה, טעות,
     השמטה שנגרמו בקשר עם רישום פרטיו, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
2.  רישום למכרז יתאפשר במהלך התקופה אותה תקצוב החברה עבור כל מכרז פומבי, בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך בהודעה על המכרז הפומבי
     הרלוונטי. יש לסיים את הליך הרישום במלואו, וזאת קודם למועד האחרון אותו נקבה החברה לרישום. החברה תהא רשאית בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי,
     לשנות את פרק הזמן הקצוב לרישום, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
3.  לאחר הרישום, יקבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את הרישום, והמשתמש יהא רשאי להוריד את מסמכי המכרז הפומביים למחשבו האישי,
     להדפיסם ולהשתתף במכרז הפומבי, ללא תשלום.
4.  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המשתמש לא יהא רשאי לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז הפומבי, אלא אם הדבר נדרש במפורש במסמכי המכרז.
5.  ההשתתפות במכרז פומבי ו/או בכל הליך אחר שיפורסם באתר תהא בהתאם לכל התנאים, ההוראות, המגבלות והדרישות שיפורטו במסמכי המכרז הפומבי המסוים/ההליך המסוים.