מכרז מס' 1885/2021
                                                                       גידול ואספקת עצים
                                                                     לרכסים שכונת הפרסה
                           

1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

2.  פרטים, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל  במשרדי "ערים" מחוז צפון  בטל:04-8402141, החל מ-06.10.2021
     יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה
     הכולל מילוי של פרטי המציע. את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים
     של החברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).

3.  תקופת הביצוע המשוערת 60 (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.  תנאי סף

     4.1  על המציע להיות בעל רישיון בתוקף לאחזקת משתלה ולמכירת שתילים . יש לצרף
            אישור בר תוקף ממשרד החקלאות – השירותים להגנת הצומח ולביקורת, השירות
            לביקורת זרעים ושתילים.
     4.2  הוכחת ניסיון קודם בביצוע 2 פרויקטים בהם סופקו במצטבר מעל 4,000 עצים לפחות,
            בהיקף כספי מצטבר בסך 3 מלש"ח לפחות (לפני מע"מ), אשר יפורט בנספח 7 לחוזה.
    4.3  צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

     4.4  המציע הינו עוסק מורשה.               
     4.5  המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב - 5 השנים האחרונות.

5.  סיור קבלנים ייערך בתאריך יא' חשוון תשפ"ב  17.10.2021 בשעה 13:00מקום מפגש ,
     ברחוב המעלות דוד 1, רכסים.
     
מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום  20.10.2021,
     בשעה  
15:00הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il.
     המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל 
הנדסה ומהנדס "ערים".
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל ומהנדס החברה
     בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר 
שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

6.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי
     ההנחה בשיעור קבוע ואחיד 
שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים
     באומדן הנ"ל.
7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך כא' חשוון תשפ"ב  27.10.2021, בשעה 13:00 במשרדי חברת "ערים" 

     ברח' יפו 169 ירושלים(בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות). על המציעים לקחת 
     בחשבון עיכובים בכניסה לעיר עקב שינוי הסדרי תנועה וחסימת כבישים.
8.  תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה
9.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10. לצפייה במודעה בשפה ערבית -  לחץ כאן
11 להורדת חוברת המכרז והתוכניות -  לחץ כאן

12. לצפייה בפרוטוקול סיור קבלני - לחץ כאן