דחיית מועד הגשה

                                                                     מכרז מס' 1716/2021
                                                           פיתוח שלב ב' כביש 1 ודרך בטחון
                                                                           באלפי מנשה


1. ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להודיע על דחיית מועד הגשת ההצעות,
    במכרז שבנדון, למועד 11.10.2021 .

2. מועד אחרון לבקשת הבהרות לא יאוחר מ-3.10.2021 .

3 תוקף הערבות האמור בסעיף 4ב' בתנאי הסף של המכרז היה עד ליום 3.1.2022 – ללא שינוי.

4. לגבי יתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

 

5. לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן