מכרז ארצי מס' 1878/2021
                                                                למתן שרותי בדיקות מעבדה - באתרי חברת "ערים

 

1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.
2.  פרטים לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל במשרדי "ערים" חברה לפיתוח עירוני בע"מ, בטל' : 02-5383333 .
     
יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה הכולל מילוי של פרטי המציע.
     
את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים בחברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).
3.  על כל מבדקה לעמוד בתנאים המצטברים הבאים, כתנאי סף להשתתפותה במכרז:
     
א.  ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.
     
ב.  מוסמכת ומאושרת כחוק.
     
ג.  בעלת נסיון מוכר של 7 שנים בביצוע העבודות המפורטות להלן:
         
(1)  בדיקות בקרת איכות, סלילה ועבודות אחרות על פי המפורט במפרטים.
         
(2)  בדיקות קרקע, מצעים, אספלטיים באתרים ובמעבדה.
     
ד. בעלת הכלים ושאר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.
     
ה. בעלת כח אדם עם הרשאה ספציפית ובת תוקף לסוג הבדיקות נשוא המכרז.
     
ו.  לכל אזור לגביו הוגשה הצעה, על המבדקה להיות בבעלת יכולת לביצוע העבודות באתרים שונים הפרושים על כל שטח
         האזור (כולל יו"ש). על המבדקה לצרף רשימת הסניפים שלה 
והכתובות בשטחים אליהם כוונה ההצעה. תנאי בסיסי הוא,
         שלמדבקה יהיו לפחות 3 
סניפים בכל אזור אליו כוונה ההצעה.
     
ז.  יש לצרף להצעה מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף ואישורים בתוקף למועד הגשת ההצעה. להוכחת עמידת המבדקה בתנאים
         הקבועים בס"ק (א)-(ה) דלעיל, יהא עליה לצרף 
תצהיר מטעם נושא משרה במבדקה שיאומת על-ידי עו"ד בנוסח המצורף להצעה זו
         ומסומן 
כ"נספח א' 1".
4.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור קבוע ואחיד
     שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.
5 . א.  נציג מטעם המציע יהיה נוכח במפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות בזום (להלן: "מפגש המציעים"), אשר יערך
          בתאריך 25.7.2021 בשעה : 13:00 .
     
ב.  מפגש המציעים כאמור יערך בזום, ההשתתפות במפגש הינה חובה. מציע אשר מעוניין להשתתף במפגש ישלח בקשה
          לכתובת michraz@arim.co.il .
     
ג.  הבקשה תשלח עד לתאריך 19.7.2021 עד לשעה 15:00 ותכלול את שם נציג החברה וכן את המייל אשר אליו ישלח זימון לכנס
         המציעים בזום.
     
ד.  באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להשתתפות בכנס בזום עם מזכירת מהנדס החברה בטלפון 02-5383333 מיד לאחר שליחתה.
6.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך כו' אב תשפ"א 4.8.2021 בשעה 13:00 במשרדי חברת "ערים" ברח' יפו 169 ירושלים, במעטפה סגורה.
7.  תנאי המכרז יהיו על-פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה.
8.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9.  להורדת חוברת המכרז - להקיש כאן