דחיית מועד בקשה להשתתפות בכנס מציעים
                                                                                 מכרז מס' 1870/2021
                                                       מתן שרותי ניהול פרויקט תאום ופיקוח באלעד תמל / 1081

1. ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להודיע על דחיית מועד בקשה להשתתפות
    בכנס מציעים למועד 13.6.2021 עד השעה 15:00 , מעבר לתאריך הנ"ל לא יאושרו
    בקשות להשתתפות במפגש.
2. כאמור בפרסום המכרז מיום 11.5.2021, ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
3. לגבי יתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

4.  לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן