מכרז פומבי מס' 1861/2021
                                                 לקבלת הצעות למתן שרותי ניהול תיקים
                                                       לערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ

 1.  ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ (להלן – "החברה") מבקשת בזאת הצעה למתן שירותי ניהול תיקי השקעות בניירות ערך לחברה.
 2.  תנאי סף:
      רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל הקריטריונים הבאים במצטבר:
      2.1  המציע בעל רישיון מנהל תיקים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995.
      2.2  המציע פעיל בתחום ניהול תיקי השקעות מלפני 01/01/2018.
      2.3  שווי תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בחוק, נכון ליום 31.12.2020, עולה על 750,000,000 ₪ (יש לצרף
             אישור רו"ח מבקר המעיד על שווי תיקי ההשקעות נכון לתאריך הנ"ל). יש לקחת בחשבון רק את ניהול תיקי ההשקעות.
      2.4  עם לקוחותיו של המציע נמנים לפחות 3 גופים ציבוריים או חברות ממשלתיות ששווים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבורם,
             נכון ליום 31.12.2020 עולה על 100,000,000 ש"ח (יש לצרף אישור רו"ח מבקר המעיד על שווי תיקי ההשקעות נכון לתאריך הנ"ל). יש לקחת
             בחשבון רק את הלקוחות עבורם מנוהלים תיקי ההשקעות.
      2.5  המציע הינו חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל, מלפני 01/01/2018 (יש לצרף אישור רלוונטי).
      2.6  למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו– 1976.
              מובהר, כי ככל אשר תנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אינם כוללים מע"מ.
 3.  ההתקשרות עם הזוכה מתוכננת להימשך 36 חודשים מיום חתימת ההסכם, לחברה תהא שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות
      בשלוש (3) שנים נוספות, שנה בכל פעם בנפרד.
 4.  אמות המידה לבחירת ההצעה ושלבי הליך הבחירה מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.
 5.  החל מיום 27/04/2021, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת arim.co.il, בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום
      באתר האינטרנט לנוסח הפרסום בעיתון ו/או מסמכי המכרז, יהיה נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.
 6.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, שתמסר עם חומר המכרז, החל מיום 18/05/2021 בין השעות 09:00 – 15:00 ולא יאוחר מהמועד
      האחרון להגשת הצעות ב- טו' בסיוון התשפ"א ה- 26/05/2021 בשעה 12:00
(בימי ו' ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות).
 7.  החברה רשאית לבטל הליך קבלת הצעות זה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, וכן לנהל מו"מ עם המציעים השונים, כולם או חלקם, בכל שלב, ולפי שיקול
      דעתה הבלעדי.

 8. להורדת מסמכי המכזלחץ כאן
9. לצפייה/הורדת הבהרות לשאלות - לחץ כאן