הודעה על התקשרות בפטור ממכרז
                  
מכרז מס' 748/102/2020
                
מתווה אסטרטגי למערך החינוך בבני עי"ש

 

בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מתכבדת
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ להודיע כי ביום 1.3.2020 נתקבלה החלטה לבצע התקשרות
לרכישת שירותי ייעוץ בחינוך והתוויית מתווה אסטרטגי למערך החינוך בבני עי"ש עם "מכון הנרייטה סאלד
המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות" (להלן: "המכון"), ללא הליך של מכרז, בהתאם לסעיף 3(29)
לתקנות, בשל היותו ספק יחיד על-פי חוות דעתו של גורם מוסמך מטעם החברה.