מכרז 1792/2020
דימונה - שכונת השחר
רכישת זמן שידור
הודעה על התקשרות בפטור ממכרזבהתאם לקבוע בסעיף 1ג(א) בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מתכבדת ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ להודיע כי ביום 12.1.2020 נתקבלה החלטה לבצע התקשרות לרכישת תשדירי פרסום עם תחנות הרדיו – קול ישראל, רשת ב' ו-88 אף. אם, בהתאם לסעיף 34(2) לחוק, מן הטעם ששווי ההתקשרות הינו נמוך מ-200,000 ש"ח ולאחר קבלת המלצתו של יועץ השיווק מטעם החברה.