מכרז מס' 1771/2019
                                                                      לקבלת שירותי בקרת אתרים מהאוויר
                                                                                      באתרי חברת ערים


1.  "ערים" חברה לפיתוח עירוני בע"מ (להלן "המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע צילומי אוויר וביצוע עיבודים לתוצרי צילום.
2.  השירות הנדרש:
     2.1.  צילומים באמצעות כטב"מ/רחפן לשם איסוף מידע עדכני בזמן אמת של פרויקטים שונים. כל פרויקט ינוהל במערכת בנפרד.
     2.2.  העלאה וסנכרון של תכניות ונתונים נוספים שיועברו מעת לעת ע"י המזמינה ויוטמעו במערכת.
     2.3.  ניתוח הממצאים והצגתם יתבצע בתוך פרק זמן של עד שלושה ימי עבודה מביצוע הצילומים באתר.
     2.4.  יתאפשר שימוש בתוצרים ע"י מספר משתמשים (עובדי המזמינה, מנהלי פרויקטים מטעמה ומי שעליו תחליט המזמינה).
     2.5.  הנתונים הנאספים ו/או מנותחים יהיו רכושה הבלעדי וקניינה הרוחני של המזמינה. כלל תוצרי העיבוד וחומרי הגלם יהיו
             נגישים בחיבור רשת פשוט למשתמשים מורשים כפי שתקבע המזמינה.
     2.6.  ככלל, תדירות ההטסה המבוקשת על ידי החברה הינה אחת לחודש לפרויקט וזאת בפרויקטים הנבחרים על ידה. בנוסף,
             תוכל המזמינה לדרוש גיחה אד הוק. אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמינה במספר טיסות מינימאלי.
3.  יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת WWW.ARIM.CO.IL בתהליך הורדה הכולל מילוי של פרטי המציע.
     את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים בחברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).
4.  תקופת ההתקשרות היא לפרק זמן של 3 שנים עם אפשרות הארכה לתקופה או לתקופות נוספות.
5.  תנאי סף
     רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים על כל הדרישות, כדלקמן:
     5.1.  המציע הינו תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.
     5.2.  המציע עומד באחת מהאפשרויות שלהלן:
     5.3.  אפשרות א':
             5.3.1. המציע מקיים את התנאים המצטברים הבאים:
             5.3.2. המציע הינו מודד מוסמך (בעל רישיון) או חברה המעסיקה מודדים מוסמכים כשכירים.
             5.3.3. בנוסף, המציע עוסק בהטסת רחפנים לצורכי צילום ועיבודו וכן למציע רישיון הפעלה מסחרית בתוקף של כלי טיס
                       בלתי מאויש מאת רת"א ולו או למי מעובדיו )לפחות עובד אחד מטעמו), קיים היתר מטיס כטב"מ בקשר עין בתוקף מטעם רת"א.
     5.4.  אפשרות ב':
             5.4.1. המציע עוסק בהטסת רחפנים לצורכי צילום ועיבודו וכן למציע רישיון הפעלה מסחרית בתוקף של כלי טיס בלתי מאויש
                        מאת רת"א ולו או למי מעובדיו )לפחות עובד אחד מטעמו), קיים היתר מטיס כטב"מ בקשר עין בתוקף מטעם רת"א.
            5.4.2.  למציע התקשרות עם מודד מוסמך (בעל רישיון) או עם חברה המעסיקה מודדים מוסמכים.
     5.5.  אפשרות ג':
             5.5.1.  המציע הינו מודד מוסמך (בעל רישיון) או חברה המעסיקה מודדים מוסמכים כשכירים.
             5.5.2.  למציע התקשרות עם חברה העוסקת בהטסת רחפנים לצורכי צילום ועיבודו (להלן "החברה") וכן לחברה רישיון
                        הפעלה מסחרית בתוקף של כלי טיס בלתי מאויש מאת רת"א ולה או למי מעובדיה )לפחות עובד אחד מטעמה), קיים
                        היתר מטיס כטב"מ בקשר עין בתוקף מטעם רת"א.
6.  מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום 4.11.2019 בשעה 14:00. הפניה
     תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il. המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל פרויקטים "ערים".
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל פרויקטים בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר שליחתה.
     מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.
7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך (עברי) כא' בחשון תש"פ תאריך (לועזי) 19.11.2019 בשעה 13:00 במשרדי חברת "ערים"
     ברח' יפו 169 ירושלים, (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות). על המציעים לקחת בחשבון עיכובים בכניסה
     לעיר עקב שינוים בהסדרי התנועה ולחסימת כבישים.
8.  המזמינה הינה חברה ממשלתית לפיכך התקשרות זו כפופה לדיני המכרזים והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות המפורט.
9.  לצפייה במודעה בשפה ערבית לחץ כאן
10.  לצפייה ולהורדת מסמכי המכרז לחץ כאן