מכרז מס' 1762/2019
                                                               ביצוע שטחים ציבוריים ריצוף וגינון
                                                                       בגבעת אורנים - מעלות

1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

2.  פרטים לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל במשרדי "ערים"
     
מחוז צפוןבטל: 04-8402141.

     יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה
     הכולל 
מילוי של פרטי המציע. את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים
     של 
החברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).
3.  תקופת הביצוע המשוערת 24 (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.  תנאי סף

     4.1  על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969, ומסווג
            לביצוע עבודות הנדסה בנאיות 
באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
            (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד - 1984.
            
קבלן רשום בענף: 200 ג'  היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר הכספי המאושר לו
            מטעם רשם הקבלנים.

     4.2  צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

     4.3  המציע הינו עוסק מורשה.
     4.4  המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב - 5 השנים האחרונות.

5.  סיור קבלנים ייערך בתאריך ז' חשוון תש"פ  05.11.2019 בשעה 11:00מקום מפגש במשרד חברת
     הניהול, דרך הגליל כפר וורדים.
     
מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום  11.11.2019 ,
     בשעה  
15:00הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il.
     המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל 
הנדסה ומהנדס "ערים".
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל ומהנדס החברה
     בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר 
שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

6.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי
     ההנחה בשיעור קבוע ואחיד 
שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים
     באומדן הנ"ל.
7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך כ' חשוון תש"פ 18.11.2019 , בשעה 13:00 במשרדי חברת "ערים"
     ברח' יפו 169 ירושלים
(בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות). על המציעים לקחת 
     בחשבון עיכובים בכניסה לעיר עקב שינוי הסדרי תנועה וחסימת כבישים.
8.  תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה
9.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. לצפייה בכתב כמויות לאומדן - לחץ כאן
11. לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן  
12. להורדת חוברת המכרז והתוכניות-  לחץ כאן
13. להורדת פרוטוקול סיור קבלנים ותשובות הבהרה לשאלות - לחץ כאן