קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה

 חברת "ערים" חברה לפיתוח עירוני בע"מ (להלן : "החברה") מבקשת להקים
 מאגר יועצים ומתכננים ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים
 להצטרפות למאגרי היועצים והמתכננים של החברה, בהתאם להתמחויות ותתי
 ההתמחויות הנדרשים לחברה, כמפורט באתר.

1.  הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה תתאפשר 
     אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט שכתובתו
     WWW.ARIM.CO.IL  ולא תתאפשר הגשת מועמדות בכל דרך אחרת. הצעה
     שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא באמצעות אתר האינטרנט, לא תטופל.

2.  מועמד רשאי להגיש  את הצעתו ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או
     יותר, לפי שיקול דעתו, המציע מחויב לצרף להצעתו תעודת רישום העסק ,
     תעודות הסמכה ופרופיל החברה.

3.  מובהר, כי אין בתהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ/או
     למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות
     כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר
     החברה.

4.  את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות
     והמסמכים הנדרשים מן הפונים , ניתן למצוא באתר האינטרנט  של החברה. בכל מקרה
     של סתירה בין האמור במודעה זו ובין הכתוב באתר האינטרנט  של החברה, יגבר הכתוב
     באתר האינטרנט.

5.  לצפיה במודעה זו בשפה ערבית נא להקיש כאן

6.  בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים , ניתן לפנות 
     בטלפון : 02-538333 שלוחה 314. או בדוא"ל : hadas@arim.co.il