עבודות המשק התת קרקעי כלולות בשלב הראשון של עבודות הפיתוח. עבודות אלו כוללות את
פריצת הדרכים התקנת מערכות הניקוז, הביוב, מים, חשמל , תאורה, תקשורת וכיוצ"ב.

א. מערכת הניקוז -      

מערכת הניקוז הינה אחת המערכות ה"כבדות" ביותר המבוצעות באתר. מערכת זו נועדה לאפשר ניקוז מי נגר  עיליים הזורמים ע"ג משטחי האספלט. מטרת המערכת למנוע הצפת שטחים באתר במי גשמים ופגיעה בתשתיות.

מערכת הניקוז חייבת להתאים לפני השטח, למשטר המשקעים באתר וחייבת להיות מטופלת בקביעות.

מי הנגר נקלטים לתוך קולטנים הנמצאים בצידי הדרכים ומסולקים באמצעות צנרת (בטון) תת קרקעית או בתעלות פתוחות (לעיתים נדירות ).

למערכת הניקוז נקודות יציאה (ריפרפים) מהם מסולקים המים לואדיות טיבעיים הקיימים באזור או למערכות הובלה מלאכותיות המוקמות ע"פ הצורך.

ב. מערכת הביוב -

מערכת הביוב נועדה לסלק את השפכים מהמבנים באתר. להבדיל מבעבר לא ניתן היום לבנות מבנה המבוסס על בורות ספיגה וכל מבנה חייב להיות מחובר למערכת ביוב המגיעה עד לגבול המגרש.

פינוי השפכים במערכת מבוסס על מערכת ההובלה המקומית המתחברת למערכת ההובלה האיזורית המסתיימת במרכז לטיפול בשפכים איזורי (מט"ש) – שאינו מבוצע ע"י החברה.

תכנון המערכת מתבצע ע"י מתכנן המים והביוב. ככלל הזרימה במערכת מבוססת על גרביטציה (זרימת מים ממקום גבוה לנמוך). במקרים מסוימים יש צורך בהתקנת "מפלים" שנועדו לגשר בין נקודות גבוהות לנמוכות, כמו גם התקנת תחנות סניקה שנועדו לדחוף את השפכים מנקודות נמוכות לגבוהות.

מערכת הביוב מורכבת ברובה מצנורות P.V.C.  פוליאותיליין או פלדה  בקוטרים שונים הנקבעים ע"פ צרכי השימוש במערכת. לכל אורך הצנרת מותקנות תאי ביקורת שנועדו לאפשר טיפול במערכת במקרה של סתימות ולצורך ביצוע תאי התחברות למגרשים, בד"כ עד 1 מ' בתוך המגרש.

מערכת הביוב ביחד עם מערכת הניקוז הן המערכות העמוקות ביותר.

ג. מערכת המים -

מערכת המים נועדה לאפשר אספקת מים למבנים באתר ולצרכים הציבוריים. מערכת המים מבוססת על מערכת הובלה בצנרת פלדה המחוברת לפחות למקור מים אחד (מערכת הובלה איזורית של מקורות / באר / בריכת מים וכיוצ"ב).

תכנון מערכת אספקת המים מתבסס על נתוני הצריכה המשוערים ע"פ גודל האוכלוסיה באתר ודרישות כיבוי אש. המתכנן יתכנן את הלחץ ואת מהירות זרימת המים בצינורות. מערכת המים יכולה לכלול, בנוסף לצנרת ההובלה, גם בריכות לאגירת המים, משאבות ונקודות בקרה

בבניינים גבוהים בד"כ מבוצעות משאבות פנימיות ע"י היזם.

ככלל מערכת המים תותקן בשטח המדרכות או במסעה  והיא תהיה "גבוהה" יותר ממערכות הביוב והניקוז.

לכל מגרש באתר נקבעת לפחות נקודה אחת הנמצאת בגבול המגרש ממנה הוא מקבל את אספקת המים. בד"כ בנקודה זו יותקן שעון המים ע"י האחראי לאספקת המים (תאגיד המים / הרשות המקומית). 

ד. מערכת החשמל –

מערכת החשמל נועדה לספק חשמל עד גבולות המגרש. לשם כך מותקנת בגבול המגרש גומחה (פילר) אליה מחוברת מערכת החשמל הביתית.

מערכת החשמל באתר מתוכננת ע"י מתכנן החשמל אשר בתיאום עם חברת החשמל מכין תכנית מפורטת לאספקת והובלת החשמל.

מערכת החשמל מורכבת מנקודת התחברות למערכת האיזורית (מתח גבוה) ממנה מסופק החשמל למערכת המקומית המבוססת על חדרי שנאים המפוזרים ע"פ הצורך בשטח האתר ושנועדו להפחית את המתח לרמה של מתח נמוך בה נעשה שימוש בבתים. חדרי השנאים יותקנו בדרך כלל בשטחי השצ"פים כאשר ככלל אצבע כל חדר משרת בניה בראדיוס של כ – 250 מטר ממנו. התקנת חדרי השנאים נעשית תחת כללים מחמירים שנועדו למנוע פגיעה במשתכנים באתר כתוצאה מקרינה.     

ככלל, למעט מקרים יוצאי דופן, מערכת החשמל הינה תת קרקעית מתחת למדרכות.
 
ע"פ חוקי מדינת ישראל אספקת החשמל הינה באחריותה הבלעדית של חברת החשמל לישראל ולכן בין החברה לבין חברת החשמל נקבעו כללים להקמת המערכת : תכנון המערכת מתבצע ע"י החברה ע"פ הנחיות ובתיאום עם חברת החשמל, הקמת חדרי השנאים באחריות החברה וכך גם הכנות שונות ע"פ דרישת חברת החשמל ואולם הנחת צנרת החשמל, החיבור לבתים וזיווד חדרי השנאים באחריותה הבלעדית של חברת החשמל.

כתנאי למתן אישורי תכנון לאתר דורשת חברת החשמל תשלום מקדמות המשתכנים. מאחר ובמרבית המקרים יש צורך לאשר את התוכניות עוד טרם שיווק האתר נוהגת החברה לשלם את מקדמות החשמל לחברת החשמל חלף המשתכנים. בעת השיווק נדרשים המשתכנים להשיב לחברה מקדמות אלו כנגד קיזוז מקדמות אלו ע"י חברת החשמל מעלות ההתחברות.
    
ה. מערכות התקשורת –
מערכות התקשוררת כוללות את מערכות הטלפוניה הקוית שבאחריות בזק ואת מערכות הטל"כ. בשלב האחרון שלפני סלילת המדרכות  באתר מותקנות מערכות התקשורת.

מערכות אלו מתחברות לגומחות הנמצאות בגבול המגרשים באתר. מערכות אלו מבוצעות ע"י בזק וחברת הכבלים ע"פ הכללים הנהוגים אצלם ובאחריותם. באחריות החברה לתאם את התקנת המערכות ובחלק מהמקרים לבצע את ההכנות הנדרשות להתקנות אלו : התקנת גומחות, חציות כבישים וכיוצ"ב. 

ו. דרכים וסלילה  –

עם סיום הנחת המשק התת קרקעי נסלל מערך הכבישים והדרכים באתר. מטרת הסלילה לאפשר גישה ותנאי החיים הבסיסיים ההכרחים לאיכלוס האתר.

בשלב הראשון של הפרוייקט נסללים הדרכים בשכבת אספלט ראשונה בלבד. ביצוע השכבה השניה של האספלט נדחה כדי למנוע פגיעה במהלך עבודות הבניה. 

בכל אתר ואתר נקבע ע"י מתכנן הכבישים מבנה כביש המורכב משכבות שונות של חומרים ובעומקים שונים וזאת בהתאם לטיב הקרקע באתר. במקרים מסוימים עקב אדמת מילוי או קרקע חרסיתית יש צורך בהחלפת קרקע.

מערך הדרכים המבוצע ע"י החברה באתר חייב להיות תואם את תכנית בנין העיר ותכניות תנועה המאושרות ע"י משרד התחבורה. מערך התנועה באתר מתוכנן ע"י מתכנן תנועה.