ככלל בניית בית מגורים מודרני תתכן רק על גבי קרקע מתוכננת ומפותחת.

פרוייקט של תכנון ופיתוח תשתית עירונית נועד לתכנן ולפתח מתחמי קרקע כך שיהפכו זמינים לבניה ולמגורים.

 תכנון הקרקע, ע"י החברה, מתבצע בשני שלבים :

בשלב הראשון החברה מאשרת בועדות התכנון, לגבי קרקע מסויימת תכנית בנין עיר - תב"ע. התב"ע   קובעת את מערך השימושים בתוואי השטח הכולל חלוקה ברורה למגרשים מלווה בתקנון הקובע את הזכויות והתנאים לשימוש בתחום המגרשים השונים.

לצורך אישור הת..ב.ע נדרש צוות התכנון להכין את הנספחים הבאים: פרוגרמת מבני ציבור נספח בנוי, תנועה, ניקוז, מים וביוב וכו'.

בשלב השני לאחר שהתב"ע אושרה החברה משלימה, באמצעות צוות התכנון, את התכנון המפורט של מערך התשתיות בשטח התכנית. תשתיות אלו חיוניות כדי לאפשר קיום חיי רווחה בשטח התכנית : מים, ביוב, חשמל, תאורה, תקשורת, דרכים, ניקוז, שטחי ציבור וכיוצ"ב.

ביצוע עבודות התשתית, ע"י החברה, מתבצע בשלושה שלבים עיקריים :

בשלב ראשון – עבודות עפר ופריצות דרכים, הנחת משק תת קרקעי (ביוב, מים, ניקוז, חשמל, תאורה תקשרות וכיוצ"ב) וסלילת שכבה ראשונה של אספלט לצורך הדרכים. עבודות השלב הראשון נועדו לאפשר את הנחת מערכות התשתית החיוניות ומתן תנאים בסיסיים לגישה לבתים ואיכלוס בשטח התכנית.

בשלב השני - לאחר שמרבית עבודות הבניה ע"י הבונים באתר הושלמו ניתן לעבור לביצוע עבודות איכותיות יותר. הדחיה של ביצוע עבודות אלו לשלב השני של הפרוייקט נועדה למנוע פגיעה בתשתיות. המעבר בין השלב הראשון לשלב השני מוכתב  בעיקר ע"י קצב הבניה באתר. עבודות הפיתוח בשלב השני כוללות בעיקר את טיפוח השטחים הציבוריים – רחובות משולבים וגנים ציבוריים. עבודות אלו נועדו להבטיח איכות חיים ורווחה לגרים בשכונה.

בתוך כך, ולאחר התחלת האיכלוס ובשכונות חדשות, תחל הרשות המקומית בבניית מבני הציבור ההכרחיים לשימוש האוכלוסיה החדשה כגון: גני ילדים ובתי ספר, מתנ"ס, מגרשי ספורט וכו'.

בשלב השלישי – עבודות הפיתוח בשלב השלישי כוללות עבודות שונות שטרם בוצעו ו/או עבודות השלמה הנדרשות ע"י הרשות המקומית שבתחומה נמצאת התכנית ושכבת אספלט שניה. כמו כן בשלב זה יבוצעו עבודות הפיתוח הייחודיות.

מודגש כי החלוקה לעיל הינה סכמטית בלבד לצורכי הסבר ויתכן שוני בין פרוייקט לפרוייקט.