• מודגש בפני המציעים  שהרישום אינו מחייב את החברה ונועד לשמש מאגר ספקים פוטנציאלי בלבד לחברה.
 • מאגר הספקים יהווה כמאגר ספקים לכל דבר ועניין המתחייב מחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
 • בתחילת כל שנה קלנדרית תשלח הודעה לכל הרשומים  במאגר בה יתאפשר להם להיכלל במאגר לשנה נוספת.
  במידה ולא ישיבו יגרעו מהמאגר.
 • מציע שיבחר לבצע ע"י החברה לבצע עבודת תכנון, ייעוץ או ניהול פרוייקט ימשיך ויהיה רשום במאגר עד להשלמת העבודה.
  מציע יוכל  בכל עת לבקש להיכלל ברשימה.
 • מציע יוכל בכל עת לעדכן את פרטיו באתר וזאת באמצעות ציון שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אליו ברישום הראשוני.
 • בחירת המציעים תתבצע  עפ"י צרכי החברה, שיקול דעתה הבלעדי וכן עפ"י הנהלים הנהוגים בחברה.
  אין החברה מתחייבת לבחור מי מבין המציעים המופיעים ברשימה.