במהלך תכנון המבנה על הבונה להקפיד על התאמת התכנון לתשתיות הקיימות ובכלל זה מפלס הכבישים. אי התאמה יחייב את הבונה לשנות, על חשבונו, את מיקומם של התשתיות ועלול לפגוע ביכולת השימוש הטוב והיעיל במבנה.

יש להדגיש כי הכבישים הסמוכים למגרש, תוכננו ע"י חברת ערים ולא יהיו בהם כל שינויים. על הבונה לדעת כי עליו להתאים את מפלס הכניסה למגרשו (כניסה לבית ולחניה) בהתאם למפלס הכביש, אחרת לא תתאפשר לו כניסה נוחה לביתו (כניסה גבוהה מידי או נמוכה מדי ).

בניה ופיתוח החצר שלא במפלסים הנכונים הינה בעיה נפוצה אשר גורמת במקרים הקלים יותר ל"גלייות" של המדרכות ובמקרים קשים יותר לאי יכולת להיכנס ברכב לחניה שבתחום המגרש.

לפיכך, טוב יעשה המשתכן אם יפנה לנציגי החברה באתר ויאשר את התכנון בו הוא מעונין – וזאת בנוסף לחובה החוזית לעשות כך. מודגש כי אישור החברה יתייחס אך ורק להתאמת התכנון והממשק לתשתיות הציבוריות שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה ואינו נוגע למבנה עצמו.