הוצאות הפיתוח בהן מחייבת חברת ערים את הבונים באתריה נקבעות חיצונית לחברה ובאופן בלתי תלוי בה. הוצאות הפיתוח נבדקות ומאושרות ע"י גורמי המדינה המוסמכים - ע"פ כללים אותם קובעת המדינה.

הוצאות הפיתוח נקבעות באופן פרטני לכל אתר ואתר לאחר ניתוח המאפיינים הייחודיים לו ובכלל זה :  טופוגרפיה, מבנה התב"ע (אורך כבישים סוג בינוי וכיוצ"ב), תשתיות על, העמסות פיתוח שונות וכיוצ"ב.

את תשלום הוצאות הפיתוח על המשתכן להסדיר מול חברת ערים תוך 50 מיום העסקה. התשלום מתבצע לחשבון הבנק של החברה – ע"פ האמור במסמך ההפניה שנשלח אליו.

ע"פ הכללים שנקבעו על ידי רשויות מע"מ כנגד תשלום הוצאות הפיתוח הציבורי יוכל המשתכן לקבל קבלה בלבד.

במקרים בודדים בהם החברה נדרשת לבצע במסגרת הפרויקט עבודות בתוך שטח המגרש אשר יצוינו באופן בולט במסמכי המכרז לשווק הקרקע, החברה תמציא למשתכן חשבונית מס רק בגין מרכיב זה מתוך כלל הוצאות הפיתוח המשולמות על ידיו.

אופן התשלום :

ככלל, החברה מאפשרת לזוכים במכרזי הקרקע לשלם את הוצאות הפיתוח באחת משתי חלופות  תשלום : (למעט מקרים חריגים ע"פ דרישה של רמ"י ו/או משהב"ש)
 
חלופה 1 : תשלום במזומן בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה מיום העסקה למועד  התשלום.
          
חלופה 2 :  תשלום 50% מהוצאות הפיתוח בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה מיום העסקה למועד התשלום. היתרה ב - 6 תשלומים דו חודשיים. לתשלומים אלו תתווסף ריבית חשכ"ל הידועה במועד העסקה. חישוב הריבית יעשה ממועד תשלום המחצית הראשונה של הוצאות הפיתוח ועד גמר תשלום יתרת החוב.

משתכן הבוחר בתשלום ע"פ חלופה 2 נדרש להפקיד בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת התשלומים.

ביצוע התשלומים בחלופה 2 מותנה בחתימה על הרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתכן בהוראת קבע.
 
מייד עם ביצוע ההפקדה מתבקש הזוכה להעביר למשרדי חברת ערים הודעה על ביצוע התשלום וכן העתק הוראת התשלום בבנק בצירוף שמו, שם הפרויקט ומספר המגרש.

מודגש כי האמור באתר הינו לצורכי מידע בלבד והאמור .... הוא הקובע.