כתנאי להתקשרות בין הזוכה במכרז לבין החברה נדרש הזוכה למסור בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת שלמות התשתיות הציבוריות שבוצעו ע"י החברה באתר.

ערבות הנזקים הינה בגובה שנקבע במסמכי המכרז והיא צמודה למדד תשומות הבניה.

כדי לסייע לבונים, מאפשרת החברה הפקדת מזומן לחשבון החברה חלף הפקדת ערבות אוטונומית.  

במקרים בהם הבונה יגרום נזק לתשתיות שבוצעו ע"י החברה רשאית החברה לבצע את תיקון התשתית ע"ח חילוט הערבות שבידיה.

חילוט הערבות יתבצע במידה והבונה יסרב לבצע את עבודת התיקון ו/או שהדבר אינו אפשרי מפאת תנאי השטח ואופי העבודה.

עם קבלת טופס אכלוס למגרש יפנה הבונה לחברה בבקשה להשבת הערבות. במקרה זה יבדוק נציג החברה האם נגרמו, ע"י הבונה, נזקים לתשתיות הציבוריות. במידה ולא נגרמו נזקים תושב הערבות לבונה.

במקרים בהם בחר הבונה להפקיד בידי החברה הפקדת מזומן, חלף הערבות הבנקאית, תשיב החברה למשתכן את התשלום שהופקד בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה בקיזוז תשלומי המס לרשויות המדינה. תשלום המס יהיה בהתאם לשיעור המס האישי החל על המשתכן  - ע"פ אישור ניכוי  מס בתוקף או ע"פ השיעור המקסימלי שנקבע ע"י רשויות המס – הנמוך מבין השניים.