כתנאי להתקשרות נדרשים הזוכים במכרזי הקרקע להשיב לחברה את המקדמות ששולמו על ידיה לחברת החשמל בגין אגרת חיבור הבתים באתר למערכת החשמל.

מקדמות החשמל משולמות ע"י החברה לחברת החשמל, למרות שהחובה לתשלום אגרת חיבור הבתים לרשת החשמל חלה על הבונה באתר ואינה חלק מהוצאות הפיתוח ששולמו על ידיו לחברה.

תשלום המקדמות הכרחי כדי לאפשר קידום הפרויקט ע"י חברת החשמל עוד לפני שהמגרשים באתר משווקים.

ללא תשלום המקדמות לחברת החשמל מנועה האחרונה מלקדם את אישורי התכנון הנדרשים וזאת ע"פ הכללים הנהוגים אצלה.

השבת המקדמות לחברה תתבצע בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד תשלום המקדמה.

מקדמות החשמל ששולמו ע"י החברה (והושבו לה ע"י הבונה) יקוזזו באגרת החבור שישלם המשתכן לחברת החשמל בבואו להתחבר לרשת החשמל לאחר קבלת טופס האכלוס.