בתוך פרק הזמן שנקבע בחוזה התשתית (יכול לנוע בין 3 חודשים ל 18 חודש)  ממועד ההתקשרות עם חברת ערים יוזמן הבונה הזוכה לקבל את המגרש, בו זכה, ויחתום על קבלתו. 

במעמד המסירה יקבל בעל המגרש סימון של ארבע פינות המגרש ומפה שתשמש אותו להמשך תכנון המבנה  במגרש ובכלל זה הגשת היתרי בניה לועדות התכנון. מודגש כי ע"פ חוקי המדינה, תכנית תוגש ע"ג מפה שהוכנה לכל היותר – שישה חודשים ממועד  הבקשה להיתר.

תכנית שתוגש ע"ג מפה שהוכנה במועד העולה על שישה חודשים מהבקשה להיתר מחייבת עידכון ע"י מודד מוסמך. עידכון המפה הינו באחריותו ועל חשבונו של הבונה.

על גבי המפה יצוינו חיבורי הביוב , המים והגומחות וכן הגבהים של המגרש של הכבישים
הסמוכים. תכנון המבנה  חייב להתבסס על נקודות חיבור אלו.