חתימה על חוזה התשתית

לאחר שהבונה הסדיר את תשלום הוצאות הפיתוח, הפקיד בידי החברה ערבות נזקים, שילם את מקדמות החשמל (במידה וישנן) והעביר לחברה 3  עותקים  מחוזה התשתית חתומים על ידו  – תחתום עימו החברה על חוזה תשתית.
עותק חתום על ידי החברה יושב למשתכן הבונה.