באתרים השייכים למשרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל -  עם השלמת תהליך ההקצאה של המגרש מודיע  על כך המשרד (ממ"י או משהב"ש) לזוכה במכרז קרקע ומפנה אותו להסדרת תשלום הוצאות הפיתוח לחברת ערים וחתימה על חוזה התשתית.

הודעת המשרד תכלול את יום ההחלטה על ההקצאה – הוא יום העסקה. יום העסקה הינו המועד הקובע למניין הימים להסדרת התחייבויות הבונה מול ערים וחתימה על כל המסמכים הנדרשים.

התחייבויות הבונה לצורך החתימה על החוזה כוללות בד"כ: תשלום הוצ' פיתוח, המצאת ערבות בנקאית לשמירת התשתיות במהלך הבניה ותשלום מקדמה לחברת החשמל.

למעט מקרים יוצאי דופן יש להסדיר את ההתחייבויות והחתימה על חוזה התשתית תוך 50 יום.

אי הסדרת ההתחייבויות בפרק הזמן הנקוב, עלולה להביא לביטול העסקה ע"י הגורם המוסמך שהפנה לחתימת חוזה התשתית.

זוכה במכרז יקבל במשרדי החברה את המסמכים הבאים : 

חוזה (מקור +2 העתקים)  ונלווים: דף הנחיות למשתכן, טופס הסדר תשלומים, טופס הוראת קבע, נוסח ערבות בנקאית להבטחת תשלומים  ונוסח ערבות בנקאית לשמירת התשתיות במהלך הבניה.

באתרים של הרחבות ישובים – הקצאת המגרש תתבצע ע"י הגורם המוסמך לכך, בד"כ מזכירות הישוב. באתרים אלו אופן ההקצאה שונה מאתר לאתר ולכן יש לפנות לחברה או למזכירות הישוב לקבלת הנחיות מדויקות.