הקצאת המגרשים באתר מתבצעת ע"י הגורמים המוסמכים לכך. בונה המעונין להעביר את זכויותיו במגרש יוכל לעשות זאת רק באישור מינהל מקרקעי ישראל או משרד הבינוי והשיכון.

לפיכך, בונה אשר חתם עם חברת ערים על הסכם תשתית ומעונין להעביר את הזכויות בו, לגורם שלישי, נדרש להמציא לחברה את אישור מינהל מקרקעי ישראל לפעולה.

עם קבלת האישור  תעביר החברה לחתימת מעביר הזכויות ומקבל הזכויות  הסכם משולש המעביר בין השניים את זכויותיהם וחובותיהם כלפי החברה.

החוזה יחתם על ידי שני הצדדים ועל ידי חברה.

חתימה על חוזה העברת זכויות מותנת בקבלת ערבות נזקים חלופית ממקבל הזכויות .