מכרז מס' 1766/2019
                                        מתן שירותי יעוץ תכנוני, ניהול ובקרת תכנון לפרויקטים
                                                                           בחברת ערים

 

1.  ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ מבקשת בזאת להתקשר עם בעל מקצוע למתן לצורך מתן שירותי יעוץ תכנוני, ניהול ובקרת תכנון
     בפרויקטים של החברה, בשלבים השונים שלהם ומטלות נוספות ככל שידרשו.
2.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת-WWW.ARIM.CO.IL בתהליך הורדה הכולל מילוי של פרטי המציע.
     את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים בחברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות
     (כמפורט להלן).
3.  תנאי המכרז יהיו על-פי המפורט והאמור במסמכי המכרז על נספחיו.
4.  דרישות סף מנותן השירות:
     4.1.  המועמד מטעם המציע רשום בפנקס המתכננים ולחליפין רשום בפנקס האדריכלים.
     4.2.  המועמד מטעם המציע בעל וותק וניסיון מוכחים של לפחות 7 שנים בקידום תכניות בנין עיר וניהול צוותי תכנון.
     4.3.  רק במידה והמועמד אינו המציע עצמו, על המועמד להיות מועסק כשכיר אצל המציע לפחות 4 שנים.
5.  מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום 18/07/2019, בשעה 15:00. הפניה
     תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il. המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל פרויקטים.
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל פרויקטים בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר שליחתה.
     מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.
6.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך (עברי) ד' באב תשע"ט, 05/08/2019, בשעה: 13:00, במשרדי חברת "ערים" רחוב יפו 169,
     ירושלים, (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת ההצעות).
7.  הליך הבחירה/המיון כפוף לדיני המכרזים ולתנאי המכרז המפורטים ומובהר בהקשר זה כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל
     מו"מ עם מי מהמציעים ולבחור מציע לפי תנאי המכרז, או להימנע מבחירתו של איזה מן המציעים, לפי שיקול דעת ועדת המכרזים
     והנהלת החברה.
8. להורדת מסמכי המכרז - לחץ כאן