מכרז מס' 1738/2019
                                                 לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח
                                                                                באתר בני עייש
                                                                                תמ"ל / 1079

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ (להלן : "ערים" או "החברה") מזמינה בזה קבלת הצעות מחברות, משרדים או מהנדסים בעלי ניסיון בניהול פרויקטים (להלן: "המציע"), למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח לפרויקט הנמצא בישוב בני עי"ש, להקמת תשתית עירונית לכ- 2,000 יח"ד למגורים ולשטחי מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור לסוגיהם בהיקף של כ- 350,000 מ"ר. מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיל את היקף ההתקשרות לקבלת השירותים הנ"ל בכלל התכנית.
1.  תנאי סף
     יובהר כי הדרישות המוגברות לצורך תנאי הסף (ניסיון קודם) מתחייבות מאופיו והיקפו של הפרויקט, אשר יש בו חשיבות     
     לעמידה בלוחות זמנים ולביצוע באיכות הנדרשת תוך התמודדות עם מגוון של פעילויות המתנהלות בו זמנית תוך תיאום בין
     גורמים רבים ושונים. רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל הקריטריונים הבאים במצטבר:
     1.1  ב- 10 השנים האחרונות ניהל המציע הקמה של תשתית עירונית לאתר הכולל 900 יח"ד למגורים (לפחות), וכן ניהל
             ופיקח באותו אתר ובאותה תקופה על עבודות פיתוח כללי (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו'), בהיקף
             של 70 מיליון ₪ (לפחות), לא כולל מע"מ, כשסכום זה מעודכן למדד תשומות הבניה של חודש דצמבר 2018
             (שפורסם ביום 15.1.2019), ולגביהן קיימים חשבונות סופיים מאושרים או מצטברים מאושרים (להלן חלופה א'
             בנספח א' 1 טופס הצעה למכרז).
             לחלופין, ב- 7 השנים האחרונות ניהל הקמה של תשתית עירונית של שני אתרים הכוללים במצטבר 1,200 יח"ד
             למגורים (לפחות), ובמקביל ניהל ופיקח בשני האתרים, בתקופה האמורה על עבודות פיתוח כללי (כבישים, תשתיות,
             שטחים ציבוריים פתוחים וכו') בהיקף של 100 מיליון ₪ (לפחות), לא כולל מע"מ, מעודכן למדד הנ"ל, ולגביהן קיימים
             חשבונות סופיים מאושרים או מצטברים מאושרים (להלן חלופה ב' בנספח א' 1 טופס הצעה למכרז).
             יובהר כי, לצורך התחשיב הנ"ל- בפרויקט מעורב של יח"ד ומבני ציבור ו/או מסחר – ניהול ופיקוח אחר בצוע עבודות מבני
             ציבור או מסחר, תהיינה שקולות ליח"ד לפי הנוסחה הבאה:
             100 מ"ר = 1 יח"ד, ובתנאי שכמות יח"ד (קרי- לא השקולות) לא תפחת מ- 80% מסך כל יחידות הדיור הכוללות.
             על דרישת הניסיון, כאמור בסעיף זה, להתקיים במציע עצמו, ולחלופין- בבעל רוב המניות במציע/השותף העיקרי במציע.
     1.2  המציע מעסיק לפחות 12 עובדים שכירים מקצועיים אשר הינם הנדסים/אדריכלים/הנדסאים/מודדים הרשומים בפנקסים
            המקצועיים הרלוונטיים.
            מגיש ההצעה יפרט את שמות המועסקים המקצועיים במשרדו (העסקה כשכיר) וכן את האסמכתאות של הרישומים
            בפנקסים המקצועיים הרלוונטיים.
     1.3  המציע מתחייב להעמיד באתר, לאורך כל תקופת העבודות, צוות קבוע מטעמו לביצוע השירותים המבוקשים,
            אשר יעמוד בתנאי הסף להלן:
            1.3.1  "מנהל פרויקט אחראי" אשר יהא מהנדס אזרחי או אדריכל בכיר, בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות
                       (בעשר השנים האחרונות) בניהול עבודות פיתוח בשכונות מגורים.
                       לחלופין, בעל השכלה אקדמית, ובלבד שהוא בעל ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי במשך 7 שנים לפחות
                       (בעשר השנים האחרונות) ומעסיק צוות עובדים של 10 אנשים (לפחות) בעלי השכלה וידע ואשר עוסקים
                       בתחום ההנדסה והאדריכלות.
            1.3.2  "ראש צוות/מנהל אתר" יהיה מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 7 שנים
                       לפחות (בעשר השנים האחרונות) בניהול תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות פיתוח בשכונות מגורים.
                       מובהר כי המציע יוכל להציע לתפקיד הנ"ל גם מי שאינו עובד שכיר במשרדו, ובלבד שיתקיימו כל אלו: (1) מדובר
                       באדם (קרי- לא תאגיד) אשר עומד באופן אישי בדרישות הסף לעיל; (2) ההתקשרות בין המציע לבין ראש
                       צוות/מנהל האתר, תימשך כל תקופת העבודות נשוא המכרז.
            1.3.3  "מפקח/ים" שהם מהנדסים אזרחיים או הנדסאים אזרחיים, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס
                       ההנדסאים (בהתאמה) ובלבד שהם בעלי ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות (בעשר השנים האחרונות) בפיקוח צמוד
                       על בצוע עבודות פיתוח כללי למגורים והמועסקים כשכירים ע"י המציע.
                       מובהר בזה כי בעלי התפקידים לעיל (סעיפים 1.3.1 עד 1.3.3 לעיל) יהיו אנשים פרטיים ו/או עצמאיים אולם לא
                       חברות ו/או בעלי חברות שאינן המציע.
                       כמו כן, מובהר בזה במפורש כי כל שינוי פרסונאלי באיוש הצוות מחייב ומותנה באישור מראש של החברה, אשר
                       תחליט בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. שינוי פרסונאלי כאמור, ללא קבלת אישור מראש ובכתב
                       מהחברה יהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ושל החוזה שיחתם מכוחו.
            1.3.4  מובהר בזה כי המכרז כולל שלב מיון מוקדם, בהתאם לתקנה 17ג בתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג- 1993. על כן,
                       עמידת המציע בניקוד האיכות המזערי (כמפורט בסעיף 18 להלן) תהווה תנאי סף להמשך השתתפותו במכרז
                       ולפתיחת הצעתו הכספית.
                       כמו כן, מובהר כי היה ויותר משישה (6) מציעים יעמדו בניקוד האיכות המזערי, יזומנו לראיון (כמפורט בסעיף _
                       להלן) המציעים של שש ההצעות הגבוהות ביותר בניקוד האיכות המזערי בלבד, ולא תישמע כל טענה מטעם
                       המציעים שלא זומנו לראיון כנגד החברה.
     1.4  על המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית מקורית, בלתי מותנית, של בנק או חברת ביטוח, בסכום של 50,000 ₪
            כולל מע"מ בנוסח המדויק המצורף למכרז, כאשר הערבות הנ"ל תהא בתוקף עד ליום 27.5.2019.
            הצעה שתוגש ללא ערבות כנדרש, מכל סיבה שהיא, תיפסל על הסף.
     1.5  נציג מטעם המציע יהיה נוכח במפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות אשר יערך ביום 6.2.2019 בשעה 10:00
            במשרדי חברת ערים, רח' יפו 169, ירושלים.
            מודגש בזה כי השתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להגשת ההצעה למכרז. מציע שלא ישתתף במפגש   
            המציעים- הצעתו תיפסל על הסף. כמו כן, מובהר כי זכות זו איננה ניתנת להסבה.
2.  איסור על תיאום הצעות, הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
     מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע האחר או מי מטעמם; מבלי
     לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות אלה:
     2.1  הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי
            השירותים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
     2.2  מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי         
            מטעמם.
3.  לוח זמנים
     3.1  יש להוריד את מסמכי המכרז, לרבות התכנית, מאתר החברה במרשתת,WWW.ARIM.CO.IL בתהליך הורדה הכולל
            מילוי של פרטי המציע. את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים שבחברה עד למועד
            המאוחר של הגשת ההצעות (כמפורט להלן).
    3.2  בקשה להבהרות מטעם המציעים תוגש עד ולא יאוחר מיום 12.2.2019 בשעה 15:00 באמצעות דוא"ל, לכתובת:
            michraz@arim.co.il. הדוא"ל יישא את הכותרת (בשורת ה- "נושא") "עבור מר פואד חשאן – סמנכ"ל להנדסה ומהנדס
            החברה". באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם .
            מזכירת מהנדס החברה בטלפון 02-5383333 מיד לאחר שליחתה. מודגש ומובהר בזה כי לא תתקבל בקשה להבהרה
            שאינה בכתב. למען הסר ספק, מידע שיימסר למציע בעל-פה, אם וככל שיימסר, יהא חסר כל תוקף ולא יחייב את החברה
            לשום דבר ועניין.
    3.3  החברה אינה חייבת להשיב לבקשות להבהרות או איזו מהן. ככל שתבחר החברה להשיב לבקשות ההבהרה או
           חלקן- תשלח למציעים את תשובתה עד ליום 18.2.2019 בשעה 16:00.
   3.4  הצעות המגישים תוגשנה במשרדי החברה, בכל יום חול, בין השעות 09:00 ועד 16:00, וזאת- החל מיום 21.2.2019
          ועד ולא יאוחר מיום 27.2.2019 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). הצעה שלא תמצא בתיבת
          המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות, תפסל על הסף.
   3.5  הצעת המציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים, הכל בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. מובהר כי הצעתו
          הכספית של המציע תוגש במעטפה סגורה, בנפרד מיתר מסמכי הצעתו. מציע שלא יעשה-כן – תהא רשאית ועדת המכרזים
          לפסול את הצעתו ללא נימוק נוסף ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
          מובהר כי שיעור ההנחה המקסימלי יהיה בגובה של 20 אחוז (20%) משכ"ט הקבוע, וכי כל הצעה כספית החורגת משיעור
          זה – תיפסל באופן מיידי.
4.  אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
     4.1  מדובר במכרז הכולל שני שלבים: איכותי וכספי.
            בשלב הראשון תיבדקנה הצעות המציעים לפי אמות המידה המפורטות בסעיף 3.1.1.1 להלן, כאשר המציעים שיימצאו
            מתאימים לפי הסעיף האמור יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים (להלן: "קבוצת המציעים הסופית"). בשלב השני תיפתח
            הצעתם הכספית של קבוצת המציעים הסופית וייבחן שיעור ההנחה המוצעת; הכול כמפורט להלן.
            4.1.1  שלב ראשון: ניקוד איכות: עד 80 נק', לפי הפירוט כדלקמן:
                       4.1.1.1  שלב משנה 1: עד חמישים (50) נק' תינתנה לפי אמות המידה של ניסיון, סמיכות גיאוגרפית, המלצות,
                                     אופי הפרויקט ביחס לפרויקטים שניהל המציע, אופן העסקתו של מנהל האתר והערכה כללית להצעה,
                                     כמפורט בנספח ב' בחוברת המכרז.
                       4.1.1.2  שלב משנה 2: המציעים אשר יצברו למעלה מ- 37 נקודות, לפי אמות המידה המפורטות בסעיף 4.1.1.1
                                     לעיל (להלן: "ניקוד האיכות המזערי"), יזומנו לריאיון, בו יוכלו לצבור עד שלושים (30) נקודות נוספות.
                                     מובהר כי במקרה שבו עמדו שישה מציעים או יותר, בניקוד האיכות המזערי, יזומנו לריאיון ששת המציעים
                                     בעלי ההצעות אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר לפי סעיף 4.1.1.1 לעיל.
            4.1.2  שלב שני: ההצעות הכספיות: שיעור ההנחה משכ"ט הקבוע בתנאי המכרז – עד 20 נקודות. למען הסר ספק, מובהר
                       כי לא תיבדק הצעה כספית של מציע אשר אינו נמנה על קבוצת המציעים הסופית, כאמור לעיל. עוד מובהר כי
                       שיעור ההנחה המקסימלי יהיה בגובה של 20 אחוז (20%) משכ"ט הקבוע, וכי כל הצעה כספית החורגת משיעור
                       זה – תיפסל באופן מיידי.
            סה"כ הציון המקסימלי שיינתן בגין איכות, מחיר, הריאיון וההתרשמות האישית יהיה 100 נקודות.
5.  כללי
     5.1  ערים רשאית שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם או שנמצא כי סעיף היעדר ניגוד
             העניינים לא מתקיים בזוכה.
     5.2  ערים אינה מתחייבת לקבל הצעה מסוימת או כל הצעה שהיא, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
     5.3  ערים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה בלתי סבירה ו/או אשר מצביעה על חוסר הבנה של מהות השירות ו/או
             תכסיסנות ו/או מחירי היצף.
     5.4  ערים רשאית להחליט על הוספה ו/או הפחתה ו/או אי הזמנה של חלק מהשירותים נשוא פניה זו. מובהר כי שיקול דעתה
            הבלעדי של ערים יכריע בסוגיות המפורטות לעיל.
     5.5  ערים רשאית לבטל או לדחות את המכרז או שלא לבחור זוכים כלל, או אף לבטל את המכרז ולפרסם במקומו מכרז חוזר
            במתכונת זהה או דומה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבה שיש בה לדעתה של ערים כדי
            למנוע מימוש המכרז לתועלת ערים. כמו כן ערים רשאית לבטל את המכרז משיקולים תקציביים או בעקבות שינוי, שיחול
            במהלך הליכי המכרז, במדיניות הממשלה או משהב"ש או רמ"י.
6.  להורדת חוברת המכרז - לחץ כאן
7.  לצפייה במודעה בשפה ערביתלחץ כאן
8. לצפייה/הורדה בפרוטוקול כנס מציעים - לחץ כאן