מכרז מס' 1706/2019
                                                           עבודות גינון והשקיה כולל גידול ואספקת עצי נוי
                                                                                 עכו צפון הכרם ג'


1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

2.  פרטים לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל במשרדי "ערים"
     
מחוז צפוןבטל: 04-8402141 .

     יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה הכולל מילוי של 
     פרטי המציע. 
     את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים של החברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות
     (כמפורט להלן).
3.  תקופת הביצוע המשוערת 30 (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.  תנאי סף

     4.1  על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969, ומסווג לביצוע עבודות
            הנדסה בנאיות 
באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד - 1984.
            
קבלן רשום בענף: 200 ג' היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר הכספי המאושר לו
            מטעם רשם הקבלנים.

     4.2  צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

     4.3  המציע הינו עוסק מורשה.
     4.4  המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב - 5 השנים האחרונות.

5.  סיור קבלנים ייערך בתאריך ח' בשבט תשע"ט  14.01.2019 בשעה 11:00מקום מפגש משרדי המנהלת שבאתר,
     צפון מערבית לתחנת דלק פז שממול מכללת גליל מערבית, עכו צפון.
     
מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום 17.01.2019 , בשעה 15:00

     הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il. המציע יציין על בקשתו עבור סמנכ"ל
     הנדסה ומהנדס "ערים".
     באחריות המציע לוודא 
את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת סמנכ"ל ומהנדס החברה בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר
     שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה 
להבהרה שאינה בכתב.

6.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור
     קבוע ואחיד 
שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.

7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך כב' שבט תשע"ט 28.01.2019 , בשעה 12:00 במשרדי חברת "ערים" ברח' יפו 169 ירושלים,
     (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות).
8. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה
9.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. לצפייה בכתב כמויות לאומדן - לחץ כאן
11. לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן
12. להורדת חוברת המכרז והתוכניות -  לחץ כאן