מכרז מס' 1734/2018
                                                  עבודות קבלניות על פי אזורי מחוזות
                                                                 ב- אתרי החברה

1.  חברת "ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ" (להלן: "ערים") מתכבדת בזה לפנות בהזמנה לקבלת הצעות למכרז פומבי לביצוע עבודות
     קבלניות באתרי החברה על פי אזורי המחוזות בסעיף 2 (להלן: "המכרז").
2.  בכפוף לתנאי מכרז זה תתקשר ערים עם שלושה (3) מציעים זוכים בכל אחד מהאזורים הבאים:
     2.1.  אזור מחוזות חברת ערים - צפון ומרכז.
     2.2.  אזור מחוזות חברת ערים - ירושלים ודרום.
3.  פרטים בנוגע לעבודות נשוא המכרז ולתנאיו ניתן לקבל במשרדי ערים מחוז מרכז/ירושלים לאחר תיאום מראש במס' 02-5380302.
4.  את מסמכי המכרז (ומסמכים נוספים כגון תכניות), יש להוריד מאתר החברה במרשתת WWW.ARIM.CO.IL, בתהליך הורדה הכולל
     מילוי של פרטי המציע.
5.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך יח' בכסלו תשע"ט תאריך 26.11.18 בשעה 12:00 במשרדי חברת "ערים" ברחוב יפו 169, ירושלים,
     (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג- לא תתאפשר הגשת הצעות) (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). מובהר כי בשום מקרה לא תקובל הצעה
     לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
6.  מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, הוא 15.11.18 בשעה 15:00. בקשה לקבלת הבהרות כאמור
     תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני: michraz@arim.co.il כאשר בבקשה לקבלת הבהרות יצוין "עבור סמנכ"ל הנדסה
     ומהנדס ערים". מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב, ובכל מקרה כל מידע בעל-פה לא יחייב את ערים לשום דבר ועניין.
7.  תנאי סף (מצטברים) לצורך הגשת ההצעה:
     7.1.  על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות
             באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד – 1984;
     7.2.  על המציע להיות קבלן רשום בענף: 200ג';
     7.3.  היקפה הכספי של הצעת המציע תהיה בגדר ההיתר הכספי המאושר לו מטעם רשם הקבלנים;
     7.4.  להצעה תצורף ערבות בנקאית בגובה ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז;
     7.5.  על המציע להיות עוסק מורשה.
     7.6.  על המציע להיות בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון בחמש (5) השנים האחרונות (עד למועד
             האחרון להגשת הצעות);
8.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור קבוע ואחיד
     שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.
9.  כנס קבלנים/מציעים ייערך בתאריך ה' בכסלו תשע"ט תאריך 13.11.18 בשעה 13:00 מקום המפגש בבניין ערים, רחוב יפו 169, ירושלים.
10. מובהר כי תנאי המכרז יהיו על-פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה, ובכל מקרה של סתירה בין איזה מסעיפי מודעה
       זו לבין מסמכי המכרז (על נספחיו), תגברנה הוראותיהם של מסמכי המכרז.
11. מובהר כי "ערים" אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ובשום מקרה לא יהא זכאי מציע לדרוש מאת "ערים"
       השבת הוצאות שהוציא לצורך הגשת הצעה או כל הוצאה אחרת.
12 לצפייה במודעה בשפה ערבית  לחץ כאן
13.  להורדת חוברת המכרז   לחץ כאן