מכרז מס' 1686/2017
                                                                       ביצוע עבודות סלילה ופיתוח
                                                                     בשכונת גבעת האירוס - מעלות


1.  "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

2.  פרטים לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע,  החל מ - 03.01.2018 אפשר לקבל במשרדי "ערים" מחוז צפון,בימים א'-ה'

     בין השעות 8:30 - 14:30, בטל: 04-8402141

     יש להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת www.arim.co.il בתהליך הורדה הכולל מילוי של
     פרטי המציע. 

     את המסמכים שהורדו מן האתר, יש למלא ולהגיש (פיזית) בתיבת המכרזים של החברה עד למועד המאוחר של הגשת ההצעות
     (כמפורט להלן).

3.  תקופת הביצוע המשוערת 12 (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.  תנאי סף

     4.1  על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969, ומסווג לביצוע עבודות
            הנדסה בנאיות 
באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד - 1984.
            
קבלן רשום בענף: 200 ג' היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר הכספי המאושר לו
            מטעם רשם הקבלנים.

     4.2  צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

     4.3  המציע הינו עוסק מורשה.
     4.4  המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב-5 השנים האחרונות.

5.  סיור קבלנים ייערך בתאריך כא' טבת תשע"ח  08.01.2018 בשעה 12:00 .מקום המפגש ברח' ספיר 9 במעלות.
     מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר מיום 11.01.2018 , בשעה 15:00
     הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר אלקטרוני michraz@arim.co.il. המציע יציין על בקשתו עבור מהנדס "ערים".
     באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת מהנדס החברה בטלפון – 02-5383333 מיד לאחר שליחתה. 
     מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

6.  היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור
     קבוע ואחיד 
שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.

7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך ז' שבט תשע"ח 23.01.2018 , בשעה 12:00 במשרדי חברת "ערים" ברח' יפו 169 ירושלים,

     (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות).

8.  אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. לצפייה בכתב כמויות לאומדן - לחץ כאן
10. לצפייה במודעה בשפה ערבית - לחץ כאן
11. להורדת חוברת המכרז והתוכניות -  לחץ כאן
12.להורדת תצהיר היעדר הרשעותלחץ כאן