פטור ממכרז 1696/2017
                                       התקשרות ללווי ותחזוקה למערכות בסביבת SAP לשנים 2018 -2022 
                                                                             בחברת ערים (1000)בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, חברת ערים מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת זיו מערכות
לצורך תחזוקת מערכת ERP המשולבת ולצורך הטמעת המערכת והדרכת משתמשיה בעלות כוללת של 231,000 ₪ +מע"מ .
זאת לנוכח העובדה שחברת זיו מערכות הקימה בחברת ערים את המערכת המשולבת הנ"ל הכוללת מערכת פיננסית,
הנדסית ומשכנת בסביבת SAP ולנוכח המלצות מנהל יחידת המחשב של החברה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל, רשאי לפנות לחברת ערים, באמצעות פונקצית "צור קשר"
באתר האינטרנט עד ליום 14.01.2018 בשעה 12:00, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות,
לרבות פרטי הספק.