קמפיין שיווק בשכונת דימונה השחר (898)
                                                              פטור ממכרז 1689/2017


בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, חברת ערים מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת
גריי קונטנט בע"מ שהינה ספק יחיד לאספקת רצועת שידור טלוויזיונית הנקראת "דקה לשמונה". בכוונת החברה
לפרסם 34 שידורים בערוצים 12,13,14, בעלות כוללת הפקה ומדיה בסך של 708,300 ₪ + מע"מ.

נוכח חוות דעתו של היועץ השיווקי של החברה ובהסתמך על מסמכים שהומצאו לחברה, חברת גריי קונטנט בע"מ
היא ספק יחיד למתן השירותים הנ"ל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל, רשאי לפנות לחברת ערים, באמצעות פונקצית
"צור קשר" באתר האינטרנט עד ליום 08.12.2017 בשעה 12:00, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את
ההתקשרות, לרבות פרטי הספק.