קוד אתי - ערכים ועקרונות התנהגות

1.    מבוא
ערים, חברה לפיתוח עירוני בע"מ (להלן "החברה") הינה חברה ממשלתית אשר מטרותיה הן ליזום תכנון ופיתוח של שטחים במטרה להקים עליהם תשתית עירונית, בהתאם להחלטות משרדי הממשלה. החברה נוסדה בשנת 1974 והיא כיום החברה הממשלתית הארצית היחידה בתחומי פעילותה. לחברה אין חברות בת או אחזקות בחברות אחרות.
יעדי החברה כמוצהר במסמך ההקמה:
-  גוף מרכז ומתאם לתכנון פיתוח תשתיות.
-  לאפשר שליטת המדינה בתכנון ובהקצאת הקרקע.
- יישום מדיניות של שימוש יעיל בקרקע, אכלוס מאוזן ואפשרויות שונות
-  לשיווק.
פעילות החברה אינה נסמכת על תקציב המדינה, דבר המאפשר למבצעי מדיניות הממשלה בתחום הדיור אפשרויות שיווק נרחבות יותר בעיקר בתקופה של חוסר בתקציב ממשלה. מניות החברה מוחזקות בידי מדינת ישראל.
לאורך כל שנות פעילותה הצליחה החברה לממש היטב את היעדים שנקבעו לה על ידי ממשלת ישראל והגופים האחראים. פעילות החברה ניכרת בכל רחבי הארץ בפרויקטים לאלפי יחידות דיור.
החברה רואה עצמה מחויבת להתנהגות עסקית הוגנת, ערכית וראויה, ואת עובדיה  כמחויבים לפעול בהתאם לסטנדרטים וערכים אתיים ומוסריים, הן ביחסים בינם לבין עצמם והן ביחסים עם גורמים חיצונים, כגון משתכנים, קבלני משנה, יועצים, מוסדות וספקים.
בהתאם לזאת גובש הקוד האתי, המהווה מערך של כללי התנהגות ופעולה שמטרתם לוודא כי מנהלי ועובדי החברה יפעלו בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל.
הקוד האתי אינו יכול, ואף אינו מתיימר, להקיף את כל כללי ההתנהגות המחייבים; עם זאת, העקרונות והערכים הקבועים בו מסייעים בקבלת ההחלטות הנכונות גם בסיטואציות שאינן מוסדרות במפורש.

2.    קיום הוראות הדין, נהלי החברה וכללי האכיפה של החברה
החברה ועובדיה מחוייבים לשמור על פעילות עסקית חוקית. הקוד האתי אינו בא להחליף את הדינים, החוקים והכללים המקצועיים החלים על החברה ו/או מי מעובדיה. הקפדה על קיום הוראות אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי. כך גם באשר לנוהלי החברה וכללי האכיפה של החברה, שקיומם מהווה חלק בלתי נפרד מקיום הוראות הקוד האתי.

3.    איסור על ניגוד עניינים
עובד החברה יפעל ויקבל החלטות בתום לב כאשר לנגד עיניו אך ורק טובת החברה. לפי כך, ימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישים, שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו. העובד ימסור כל מידע הנוגע לחשש כאמור לניגוד עניינים באופן מיידי למנהלו. עובד שאמור לקבל החלטה ממנה הוא או קרובו עשויים לצאת נשכרים, יעביר את הסמכות לקבל את ההחלטה למנהלו. כמו כן, עובד ימנע מלקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים עם החברה ושהעובד יקיים  עימם יחסים שוטפים מכוח עבודתו בחברה.
 האיסור חל לא רק על מצב של ניגוד עניינים בפועל, אלא על כל מקרה של חשש  סביר לניגוד עניינים, דהיינו סיטואציות המצביעות על אפשרות של פגיעה ביכולתו של העובד לבצע את תפקידו כשלנגד עיניו אך ורק טובת החברה.

4.    איסור על ניצול הזדמנות עסקית של החברה ואיסור תחרות עם חברה
עובד החברה ימנע מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם החברה. העובד יעשה שימוש במידע שמגיע לידיו במסגרת עבודתו בחברה רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע ולא במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או לכל צד שלישי. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בקשרים עסקיים העובד יפעל תוך שמירה על טובת החברה ועל האינטרסים שלה וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתו האישית של העובד.  כמו כן, עובד ימנע מלנצל למטרותיו האישיות את המוניטין של החברה או את נכסיה, לרבות סימנים מסחריים, תוכנות עבודה, תוכניות שיווק, בסיסי נתונים וכדומה.

5.    איסור קבלת טובות הנאה
על מנת להימנע מחשש לפיו שיקולים זרים מנחים את עובד החברה במסגרת עבודתו, העובד ימנע מלתת או מלקבל כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת בגין פעולה הקשורה בעבודתו מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה או המעוניינים בסמוך לאותו מועד לעמוד בקשרים עסקיים עם החברה, למעט במצבים המותרים במפורש בנהלי החברה. בנוסף חל איסור על עובדי החברה להשתמש בכספי  ונכסי החברה לפעילות פוליטית מסוג כלשהוא.

6.   שמירה על סודיות       
עובד החברה מחויב בשמירת   סודותיה העסקיים והמסחרים של החברה. הסודות העסקיים והמסחריים כוללים בין השאר את כל המסמכים של החברה, לרבות מידע הנוגע למשתכנים, לספקים,לקוחות עובדים וגורמים אחרים, המגיע אליו מכל מקור שהוא. עובד החברה רשאי לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר לו המידע, ובמידה הנדרשת בלבד. האמור אינו חל רק במקרים בהם הגילוי מאושר על ידי הגורמים המוסמכים, מחויב מכוח הוראות החוק או בכל מקרה בו מדובר במידע שכבר ידוע ברבים. הנחיה זו חלה על כל עובדי החברה גם לאחר עזיבתם את החברה.מידע שעל החברה להפיץ לציבור או לפרסמו, ההפצה והפרסום ייעשו רק על-ידי עובדים שנקבעו לשם כך במפורש על-ידי החברה.

7.   הגנה על נכסי החברה
עובדי החברה מצווים לשמור על נכסי החברה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם. השימוש בנכסי החברה, הן מוצרים מוחשיים כגון  רכבים, טלפונים, מערכות מחשוב ותקשורת או ציוד משרדי, והן מוצרים ערטילאיים כגון מידע או קניין רוחני, צריך להיעשות על ידי העובדים תוך שמירה על יעילות, חסכנות, ולמטרות עסקיות נאותות. יש לזכור כי לשימוש שלא בהתאם למטרות החברה, לרבות בזבוז או שימוש למטרות אישיות, השלכות על רווחיות החברה.

8.    הגינות עסקית
על עובד החברה לנהוג באופן הוגן והגון ולהעניק שירות מקצועי ואדיב במסגרת יחסיו עם צדדים שלישיים, לרבות משתכנים, קבלני משנה, יועצים, מוסדות וספקים, תוך התייחסות לצורכיהם ותוך שמירה על כבודם ופרטיותם . המידע העסקי הנדרש לפעילות החברה יגיע לידי עובד החברה אך ורק באמצעים כשרים ועל פי חוק. אין להציג מצג מטעה של עובדות, לעשות שימוש לרעה במידע סודי וכדומה.

9.    היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בחברה
במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה שיש לקבל או דרך הפעולה שבה יש לנקוט, העובד שצריך לקבל את ההחלטה יתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בחברה, בין אם מדובר בממונים עליו ובין אם מדובר בגורם המקצועי הרלוונטי.

10.  האצלת סמכויות
האצלת סמכויות בין עובדי החברה תעשה בצורה מפורשת ותקינה, בהתאם לנהלי החברה, וצרכי הניהול השוטפים. על מאציל הסמכות לדאוג שההאצלה תהיה הגיונית הן מבחינת הגורם אליו הואצלה הסמכות והן מבחינת היקף האצלת הסמכות. האצלת הסמכויות אינה גורעת מאחריותו של העובד המאציל, ועליו לקיים פיקוח שוטף על הנאצל.

11. שימוש בסמכויות
עובד החברה לא ייטול שום התחייבות בשם החברה, ולא יצהיר שום הצהרה בשמה של החברה אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות של החברה.

12.  אופן ההתנהגות במהלך יום העבודה
יש להקפיד על התנהגות נאותה ועל ייצוג מכובד של החברה. כל עובד צריך לדאוג   להופעה חיצונית נאותה ומכובדת התואמת את תפקידו. יש לשמור על אווירה טובה ורגועה, ותרבות דיבור נינוחה ומכובדת. עובד החברה ינהג בנימוס, בסובלנות ובכבוד בעובדים אחרים ובכל גורם אחר עימו הוא בא במגע. כמו כן אין מקום בין עובדי החברה לגילויים של אלימות מילולית, אלימות פיזית, או לכל סוג אחר של הטרדה ואיום.  העובד יבצע את עבודתו באופן מקצועי, מסור, אחראי, מדויק, יעיל ואמין, ותוך שיתוף פעולה בין העובדים האחרים ובין היחידות השונות בחברה.

13.  בטיחות
עובד החברה ישמור על כללי בטיחות בעבודה כדי להבטיח סביבת עבודה בריאה ובטוחה. בנוסף החברה תנחה לפעול בפרויקטים השונים, באמצעות קבלני המשנה ומנהלי הפרויקטים, על פי נוהלי בטיחות תוך התחשבות בדרישות החוק, טבע העבודה, מורכבותה, והסיכונים הכרוכים בה.

14. השקעות החברה
העתודות הכספיות של החברה הינן לצורך מילוי התחייבויותיה החוזיות לפיתוח  פרויקטים שבטיפולה ובאחריותה. העיקרון המנחה בניהול העתודות הכספיות על- ידי החברה ו/או מנהלי תיקים,  הינו עיקרון השמרנות ברמת סיכון מינימאלית דהיינו שמירה על הערך הראלי של הכספים בתוספת "מחיר הכסף".

15. ממשל תאגידי
עקרונות הממשל התאגידי מתייחסים לעבודת ההנהלה אל מול הדירקטוריון, ועדת הביקורת, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, תוך קביעת מנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ודיווח.
החברה תקפיד על קיום ישיבות דירקטוריון וועדות ביקורת כסדרן, ועל קבלת  האישורים הדרושים להחלטות שונות מכל הגופים הרלוונטיים וכי דיווחיה, לרבות דו"חות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות  מהימנים ומדויקים.
לחברה מנגנוני בקרה ופיקוח, חיצוניים ופנימיים, המפקחים על פעילותה ומוודאים עמידתה בכל הוראות הדין והרגולציה. למען  הסר ספק מנגנוני הבקרה והפיקוח מוגבלים מטבעם בכך, שאין הם מעניקים ביטחון מוחלט אלא ביטחון סביר בלבד לגבי יכולתם לגלות ולמנוע טעויות ופעולות חריגות . העקרון של הביטחון הסביר מבוסס על ההכרה, כי ההחלטה לגבי כמות המשאבים שתושקע בהפעלתם של אמצעי הבקרה חייבת מטבע הדברים לקחת בחשבון את התועלת שתצמח מהפעלתם של אמצעים אלה.

16. הפצת מידע
מסמך זה יופץ לכל עובדי החברה ועובדים חדשים יקבלו עותק עם קבלתם לעבודה. למען הסר ספק,  כל האמור במסך זה מחייב גם את מנהלי הפרויקטים העובדים מטעם החברה. במסמך יהווה חלק בלתי נפרד מקובץ נוהלי החברה ויפורסם באתר החברה ברשת האינטרנט.

17.  קיום הוראות הקוד האתי
כל אחד ואחד מעובדי החברה מחויב לקיים את הוראות הקוד האתי. בנוסף, עובד הסבור שקיים חשש כי התנהגות של עובד אחר מהווה עבירה על הוראות הדין, התקנות או הנחיות הגופים המוסמכים, או חשש להפרה של הוראות הקוד האתי, מחויב לדווח על כך מיידית למנהלי החברה.
הפרה של הוראות הקוד האתי עשויה להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים על ידי החברה, להגיע עד לפיטורי העובד, ובמקרים חמורים אף לנקיטה בהליכים פליליים.

18. טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי
כל דיווח יימסר בכתב,  ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת. החברה, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או יינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי על-ידי עובד אחר. מאידך, החברה עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.

19. הממונה על הקוד האתי
דירקטוריון החברה מינה את מזכיר/ת החברה כממונה על הפעלת הקוד האתי בחברה. הממונה עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

20. שאלות והצעות לשינויים
שאלות, הערות והצעות לשינויים לאמור לעיל יש להפנות למנכ"ל החברה.

21. תוקף
מסמך זה אושר על- ידי הדירקטוריון ביום 28.12.09.